Aktuellt

Verksamheten Lindbloms Frö startades under tidigt 80-tal för att vara ett alternativ för de som ville odla ekologiskt yrkesmässigt.
Då var fortfarande öppet pollinerat frö det dominerande. Sorten jag särskilt minns är den danska morotsorten Duke. Lite svårt att idag förstå att en sort kan dominera så totalt som den sorten gjorde då. Idag finns inte den sorten inte ens bland frösparare.
Under 90-talet skedde en stor förändring. De stora företagen med ekonomiska resurser tog allt mer över. De nya var deras aggressiva representanter som tjänade mycket pengar.
Nu kom hybriderna med full kraft. Man framställde detta med att använda hybrider som ett måste. Visst de var enhetligare, men en väl skött öppet pollinerad sort kan också vara enhetlig. Men det krävde mer arbete i fält och det nya kunde säljas till 10 ggr högre pris, vilket gjorde att agenturerna tjänade mycket mer. I länder i sydeuropa har öppet pllinerat alltid varit starka, men ju längre norrut i Europa man kommer, desto mer dominerar hybrider. Sverige är ett sådant land då man här inte har tradition att odla eget frö.
Under 90-talet försvann både förädlare och sorter i strid ström. Även om vi sålde hybrider försökte vi behålla öppet pollinerade sorter.

I slutet av 90-talet och början av 0-talet försvann all nordisk trädgårdsfröförädling. Sorterna som var anpassade för att växa i Norden lades alltså ner. Det var en tråkig tid att vara fröhandlare. Det nordiska klimatet är unikt. Några menar att man kan använda amerikanska sorter, men de är anpassat för långt sydligare breddgrader, om än med ganska kort växtsäsong.
Vid denna tid kom också allt mer förädling att ägas av företag som har genmanipulering som ekonomiskgrund. T.ex. Monsanto, Syngenta och Bayer AG. Också stora inom det kemiskt tekniska.
Men som en motkraft etablerades också nu i slutet av 90-talet företag som odlade frö ekologiskt i större skala. Första tiden var det oftast bara uppförökning ekologiskt, men senare även en allt starkare egen förädling. Ekologiska odlare har andra önskemål än konventionella. Exempel är att bland sallat dominerar bataviatypen, som nästan inte odlas alls bland konventionella odlare. 

Namn som Bingenheimers, de Bolster, Reinsaat, Sativa, Vitalis blev hyllade bland ekoodlare som förstått tanken med med eko. Men de som bara förstått tanken med maximal vinst var dessa dessa företag hånobjekt. För att utveckla utan stöd kan inte ekologiskt inriktade företag ge låga priser till sina återförsäljare. 10-20% är det normala.
Sådana små marginaler har vi levt med, men de stora klarar inte det. Därför blev det också hat bland konventionella fröhandlare.

Det kom igång en viss hantering hos Jordbruksverket för att stödja ekofröet, men det stannade vid en mycket låg nivå. Man startade en databas för ekologiskt frö. Det självklara var att fanns en sort både ekologiskt och konventionellt får ekoodlare använda den konventionella. Men det har man funnit på sätt att gå runt. Standardsorter som Rödbetan Tondo di Chioggia sade man åt oss att sluta registrera i denna lista för att man änd skall kunna använda konventionellt frö. Man plockade nogsamt bort ekonomiskt intressanta sorter som moroten Napoli. Man fick då också som sekundär effekt att man kunde påstå att sortimentet av ekologiskit frö var för litet.
Men hela tiden har Lindbloms Frö varit nagel i ögat, då vi med närmare 500 sorter visade att det man påstod var en lögn. Det fanns verkligen ett ekologiskt utbud. Dessvärre gjorde Jordbruksverket dårskapen att göra dispensansökningar oerhört dyra, 4200 kr. Det självklara har sedan ca 2005 varit EU-regeln att ekologiska odlare skall använda ekologiskt frö i första hand. Men i Sverige har man påstått att enbart växtslaget Kålrabbi har tillräckligt utbud av sorter. Rådgivare har varit storodlare. Åren har gått och ekologiskt frö har sålt mycket dåligt i Sverige bland yrkesodlare, jämfört med Centraleuropa. De med grundläggade ekologiskt tänkande har trots allt köpt eko.

2019 skulle det ändå bli ändring. EU-regler kommer innebära att kravet att använda ekologiskt frö skulle plötsligt bli mycket hårdare.
Möte om detta i Sverige skulle ske 20.11 2019. Söndagen före 17.11 brändes Lindbloms Frö ner. 

        Ytterligare:
        

Alla år jag fått veta att utbudet av ekofrö är för litet, varför den enda kultur man menade ekologiska odlare skulle använda ekologiskt frö var kålrabbi. Alltid bara kålrabbi sedan många år.

Men tänk på alla bönsorter vi hade (23) , tänk på alla purjo (8), tänk på all mangold (10), tänk på all paprika söt (22), tänk på alla sallat (fler än 50), tänk på alla vintersquash (6) tänk, tänk, tänk. Vi hade ett av europas största sortiment både om ser till bara eko eller totalt, något som inte var tillräckligt för den allsmäktige rådgivaren Jordbruksverket har.

Men nej i Sverige måste en ekologisk odlare kunna använda bara konventionellt frö. I inget annat land jag vet någonstans i EU är reglerna sådan som i Sverige.

Man drabbades såklart av panik nyligen när man förstod att så kunde det inte fortsätta. Man bröt helt mot regelverket i EU.

Men nu har situationen räddats för myndigheten av att den som haft störst sortiment är i stort sett krossad. 

I vissa kultuer är t.ex. frö från Monsanto helt dominerande, som i växthus. Det har svenska ekoodlare kunnat använda under alla år. Det företaget och några till som är svenska ekoodlares favoriter, kommer aldrig producera ett enda frö ekologiskt.

 

English version:
 

Lindbloms was founded in the early 1980s with the intention of being an alternative for those who wanted to grow organic professionally. At that time, open-pollinated seeds were still very prominent. A variety which stands out in my memory was the carrot variety 'Duke'. It is a bit difficult to understand how a variety could come to dominate the market as much as 'Duke' did during those days. Today, this variety cannot even be found among seed savers.

Significant changes occurred during the 1990s. The most powerful corporations with enormous resources began their takeover of the market. Aggressive sales representatives were the new players. Hybrid varieties were introduced and marketed as a must for farmers. Their uniformity was undeniable, but a well selected open-pollinated sort could also bring uniformity. But it required far more work in the field and could demand a price ten times higher, which benefited the ones putting forth hybrid seed. Open-pollinated varieties has always been strong in southern Europe; the farther north one goes, the greater the dominance of hybrid seed. Sweden is such an example as there is no strong tradition here to grow our own seed. During the 1990s both breeders and varieties were disappearing quickly. Even though we sold some hybrids, we did everything we could to continue selling the open-pollinated varieties.

By the end of the 1990s/early 2000s, most of the breeding of garden seeds had disappeared from the Nordic countries. Hence the varieties which were adapted to grow in our unique climates were more or less cast aside. It was a sad time to be a seed purchaser. Some say we can use American varieties, but even though they are grown in similarly short seasons, the seeds are still adapted to much more southern latitudes. These times were also marked by the ownership of breeding being bought up by companies which had genetic modification and chemical manufacturing as their economic basis, such as Monsanto, Syngenta, and Bayer. As a counter-force, many companies also began with refining the process of producing organic seed on a larger scale. At first it was only the propagation of existing varieties but eventually it even became a strong movement of breeders putting forth new varieties. Organic growers have different needs than conventional ones. For example, Batavia salads are almost not grown at all among conventional growers.

Names such as Bingenheimer, de Bolster, Reinsaat, Sativa, or Vitalis became worshiped among growers who understood why it was important to grow organic. But these companies were objects of mockery among those who were only concerned with maximizing profits. It is difficult for a company selling organic seed to increase in size while providing more than a 10-20% discount price to their redistributors without any government subsidies. We have lived with such small margins, but the bigger companies cannot do the same. Therefore, there has also been hatred among conventional seed traders towards us.

The Swedish Board of Agriculture had started with a process to support organic seed, but it was not very substantial. They opened a database of organic seeds available to Swedish growers. (OrganicXSeeds Sverige). It was deemed obvious that if a variety could be found both organic and conventional, the grower could go with the conventional. Lindbloms had been told to stop registering the standard beet variety Tondo di Chioggia on this list so that growers could still use the conventional seed. The economically interesting varieties were carefully taken away, such as 'Napoli'. A byproduct of this was that one could claim that the assortment of varieties available as organic seed was too small. But all this time Lindbloms has been proving the exact opposite with our nearly 500 organic varieties. There was truly an abundant supply of organic seed. All the worse, the Swedish Board of Agriculture made the folly of charging enormous sums (4200 SEK) for certified organic growers applying for exemptions to use conventional seed. Since 2005, at the EU level, the order of the day has been that certified organic growers primarily use organic seed. But in Sweden the claim has been made that a wide variety of choices in organic seed only exist for kohlrabi. The advisers have been the large-scale growers. The years have gone by and organic seed has sold poorly compared to the sales in central Europe. Those who carry ecological principles have despite everything bought organic seed. 

A change was to come during 2019. EU legislation was to heighten the requirements for the use of organic seed.

A meeting on this topic was to take place on 20/11/2019. On the Sunday, 17/11/2019, Lindbloms was subject to arson and burned to the ground.

In addition:

During all these years I have heard the sentiment that there are not enough varieties offered as organic seed; why the only culture an organic grower would use organic seed for was kohlrabi. Since many years back, it was always kohlrabi.

But think of all the organic bean varieties we have had (23), think of all the leeks (8), think of all the chard (10), all the sweet peppers (22), all the salads (more than 50!), think of all the winter squash (6), think, think, think. We had one of Europe's biggest assortments, whether looking for just organic or both, which was not enough for the almighty adviser – the Swedish Board of Agriculture.

But no, in Sweden, an organic grower must be able to use only conventional seeds. In no other country in the EU that I know of are the rules the same as in Sweden.

Recently, there was a great panic when it was realized it could not continue like this. We were in serious violation of EU legislation.

But the authority has been saved from the situation now that the one who had the largest assortment has been knocked down.

Some species are completely dominated by Monsanto seed, such as the ones grown in greenhouse. Swedish growers have been able to use these seeds all these years. This company, among a few others whom are favorites among Swedish growers, will never produce a single organic variety. 

 

1.12 

Sverige är när det gäller ekologiskt frö ett starkt avvikande land. Trots att den som odlar ekologiskt i EU i första hand skall använda ekologiskt frö, har det i Sverige för grönsaker egentligen bara gällt kålrabbi. I övrigt krav på sortnivå. Jordbruksverket har sedan starkt försvårat situationen med att kräva hutlösa 4200 kr för en dispens. Man kan alltså som svensk ekoodlare bara strunta i det kravet. Medan andra EU-länder har det omvända förhållandet. Ekofrö är grunden, men man kan enkelt få dispens utom för ett antal kulturer. Som med denna metod blir fler och fler i takt med att odling och ekologisk förädling ökar. Här är den holländska Biodatabasen en förebild. https://www.biodatabase.nl/en/alphabet

Hade Sverige uppträtt som i övriga EU hade inte hatet mot ekofrö fått sådan grogrund som i Sverige. Lindbloms Frö är Nordens största företrädare för ekofrö.

Man kan jämföra med att vissa länder stimulerar användande av solceller, medan Trump kämpar för kolkraft (dvs jämför Sverige med sitt agerande mot ekofrö. 90-talets situation skall gälla).

Leif Lindblom

Grundare och ägare sedan 1983.

070-686 12 13

leif(at)lindbloms.se

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt