Aktuellt

 

Jag har nyligen fyllt 65 år. Har inte tänkt gå i pension än, men vill helst se att några successivt tar över ansvar för delar av den arbetskrävande fröfirman. Utveckling är det jag skall ägna mig åt.
Jag har så många utvecklingstankar för verksamheten, men tvingas ofta ta över ansvar för det dagliga, vilket jag inte borde tvingas göra. Många av uppgifterna i företaget är tyvärr ganska svåra att bemästra.

 

Viktiga åtgärder 2018:

a. nya lokaler. Vi hade 2016 ett mycket trångt lager, 2017 blev det närmast sanslöst trångt. Vi har länge haft vettiga lokaler på gång, men inte kunnat genomföra flyttning p.g.a. tidsbrist, men också motstånd mot tanken.

b. vi började 2017 använda ett köpt ekonomisystem. Lät väldigt vettigt i beskrivning. Men det blev för omständligt, för låsta lösningar som inte kunde ändras. Vi hoppas nu istället kunna läsa in data till vårt gamla egna ekonomisystem, liksom vi vill använda en koppling till ett gemensamt logistiksystem styrt från vår e-handel. 
Den stora haken är att mitt eget system måste utvecklas av oss själva. Därför var jag tveksam till användning, mer än där det är helt nödvändigt. Men inser att det är detta system som gjort det möjligt för oss att konkurrera, trots att vi är en liten aktör.Vår strävan är att erbjuda ett alternativ med mer än 500 sorters ekologiskt frö 2019. Vi har redan störst sortiment ekologiskt grönsaksfrö. Grönsaksfrö, liksom gröngödselfrö, skall till helt dominerande del vara ekologiskt för yrkesbruk. Ört och blomsterfrö hoppas vi kunna öka ekologiskt.

Jag har övertygelsen att bäst drivs denna verksamhet uppdelat i mindre bolag, drivna av personer som är delägare. Gärna familjevis, eller annat partnerskap.
Man skall vara så nära den dagliga driften som möjligt för att förbättra rutiner m.m. Är man två kan man lättare hitta lösningar. Jag har själv drivit verksamheten ensam utan familj. Det är för arbetsamt.
 

Så här vill jag det skall vara:
1. Ett bolag i Kivik, med bara frö och huvudinriktning mot yrkessidan mest ekologiskt frö. Här skall huvuddelen av provodlingen ske. Jag vill helst arrendera ut verksamheten innan försäljning är aktuellt. Bra för båda parter.

2. Ett bolag i Åfors Emmaboda, med stark inriktning på tillbehör, men också portion-/storportioner, där mycket, men inte allt är konventionellt odlat.
Möjlighet att också beställa en del sorter i större mängd. En del provodling också här. Klimatet här är mindre gynnsamt men så som flesta kunder har erfarenhet av, zon 4. Helst vill jag arrendera ut även denna verksamhet.

3. För egen del vill jag helst ägna mig åt utveckling. Både yttersta ansvar för provodling, och utveckling av tillbehörsdelen. Kan också tänka mig vara fastighetsägare, liksom att jag fortfarande är huvudägare. Men vill att de som har ansvar för dagliga driften bör vara delägare. Vill själv se till att hålla ihop verksamheten, så att båda verksamheterna drar åt samma håll.

Vi söker nu medarbetare även internationellt, men vill ge alla chansen att satsa på detta.

Framtiden är ljus om verksamheten sköts rätt. En riktig fröhandel som denna är sällsynt i Sverige. 

Vi har en 13 ha stor gård. Företaget drivs i tre längor totalt ca 450 kvm. Bostad som kan användas finns ej.

Dock finns ett 150 kvm stort gammalt bostadshus (den fjärde längan i den stora kringbyggda gården) som kräver rejäl renovering.

Finns god förutsättning att utveckla en lönsam verksamhet för den som är kompetent. Naturligt är att satsa mer på fröproduktion

och även att sälja mer av de grönsaker vi idag bara testodlar.

Gården ligger MYCKET vackert med vid utsikt över Hanöbukten. 

Vi ser denna verksamhet som något som passar bäst för en familj, eller några partners.

Det inget ensamarbete att driva en verksamhet som denna.

Det är en verksamhet som kräver en hel del arbete, men samtidigt är det en meningsfull uppgift man lätt blir passionerad för.

Om vi finner någon som är intresserad att ta över kommer jag att satsa helt på att utveckla övrig verksamhet vi är inblandade i.

Om säsongen 2017.

Vi vill be om ursäkt för att problemen också innebar orimliga leveranstider.

Mycket beroende på att vi var fast i för små och orationella lokaler. Ett nytt datasystem införskaffades. Verkade bra i beskrivningen
men var inte lika tidsbesparande, som det system jag en gång själv programmerade. 
Vår verksamhet är mer komplicerad än de flesta. Vi måste ha ett anpassat program som sköter hela proceduren 
efter mottagandet via e-handel.  Vi hoppas kunna registera e-handelorder genom automatisk inläsning.

Leif Lindblom

 

English version:

Important message!

I have recently reached 65 years. I do not intend to retire, but would rather see that some take over responsibility for parts of the labor-intensive seed company.

I have so many ideas for development for the business, but drowning in often taking over responsibilities for the daily, tasks that often are not simple.

 

Important actions 2018:

A. New premises. We had 2016 a very crowded store, 2017 became the most senseless crowd. We have since long found good location, but have not been able to move because of lack of time, but also resistance to the thought.

B. We started using a purchased business software in 2017. Made a lot of sense in description. But it became too tight, too locked solutions that could not be changed. We hope now instead, we can read data automatic into our old own financial system, as well as use a link to a common logistics system driven by our e-commerce.

The big hook is that my own system must be developed by ourselves. Therefore, I was hesitant about use more than where it is absolutely necessary. But realize that it is this system enabled us to compete, even though we are a small player.

Our aim is to offer an alternative with more than 500 kinds of organic seed in 2019. We already have the largest assortment of organic vegetable seeds.

Vegetable seed, as well as green manure seed, must be almost completely organic. Herb and flower seeds hope we can offer much more organic.

We are now looking for co-workers internationally, but want to give everyone the chance to invest in this.

The future is bright if the business is managed properly. A real seed trade like this is rare in Sweden. 

We have a 13-hectare farm. The company is run in three lengths totaling approximately 450 sqm. Housing that can be used is not available.

However, there is a 150 sqm old residential building (the fourth long in the large converted farm) which requires a lot of renovation.

There is a good chance for developing a profitable business for the competent. Naturally, investing more in seed production at the farm

And also to sell more of the vegetables we today only test.

The farm is VERY beautiful with a great view of Hanö Bay.

I have the conviction that this activity is best divided into smaller companies, driven by people who are partners. 
You should be as close to your daily operations as possible to improve routines, etc. Are you two, you can easily find solutions. I myself have run the business alone without family. It's toomuch labor.
Here how I want it to be:
1. A company in Kivik, with only seeds and main focus on the professional side most organic seeds. Here the bulk of the sample production will take place. I'd rather lease out the business before sales are up to date.

2. A company in Åfors Emmaboda, with a strong focus on accessories, but also portion / large portions, but much, but not everything is conventionally grown.
Possibility to order some varieties in larger quantities. Some sampling also done here. The climate here is less favorable, but as most customers have experience with, zone 4. I would like tooutsource this activity as well.

3. For my part, I would rather devote myself to development. Both ultimate responsibility for specimen cultivation, and development of the accessory part. Can also think of being a property oowner, as well as being the main owner of the companies. But want those who are responsible for day-to-day operations to be part-owners. Want to keep the business together so that both businesses, go in the same direction.

Leif Lindblom

Founder and sole owner since 1983.

 

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt