Förklaring av symboler för resistens
Gammal
beteckn
Ny
beteckn
Beskrivning
Tm ToMV Tomatmosaikvirus
TMV Tobakmosaikvirus
TSWV Tospovirus, Bronsfläcksjuka
TYLCV Begomovirus, Tomato Yellow Leaf Curl Virus
C Ff Cladosporium (Sammetsfläcksjuka)
P Pl Korkrot
V Va Verticillium albo-atrum
Vd Verticillium dahliae Vissnesjuka
F Fol Fusarium oxysporum f.sp lycopersici Vissnesjuka
For Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lyc. / Rotröta
Wi Si Silvering, gråtoppsresistent
N Ma Nematod, Meloidogyne arenaria
N Mi Nematod, Meloidogyne incognito
N Mj Nematod, Meloidogyne javanica
Oi Mjöldaggstolerant
Sbl Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici / Svart rotröta
Pst Pseudomonas syringae pv. tomato
On Oidium neolycopersici